Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania

 • księga uczniów
 • księgi arkuszy ocen
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły
 • księga korespondencji
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • uchwały Rady Pedagogicznej
 • uchwały Rady Liceum
 • protokoły posiedzeń Rady Rodziców
 • uchwały Rady Rodziców
 • protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr upoważnień
 • rejestr akt osobowych
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych
 • rejestr wydanych kart rowerowych
 • rejestr wydanych kart motorowerowych
 • rejestr wydanych decyzji w sprawie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)
 • książka obiektu budowlanego
 • dokumentacja spisu inwentaryzacyjnego
 • skontrum biblioteczne
 • ewidencja świadectw szkolnych
 • dziennik dokumentów niejawnych
 • ewidencja pieczęci i pieczątek
 • ewidencja delegacji służbowych
 • plany i sprawozdania
 • księga wyjść
 • archiwum szkolne

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach :

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie liceum.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 692