Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły. Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania przez młodzież obowiązku nauki. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Ocenianie, egzaminowanie, i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późn. zm.). W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-01-2016 - Edycja treści.

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

01-02-2011 - Edycja treści.

24-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 446