Guziki

Struktura własnościowa, majątek

III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki   Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła jest jednostką budżetową Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

AKTYWA TRWAŁE 4 277 521,36

 1. Rzeczowe aktywa trwałe:  4 277 521,36 
  Środki trwałe:  4 277 521,36
  Budynki, lokale:  4 270 133,26
  Urządzenia techniczne i maszyny:  7 388,10

AKTYWA OBROTOWE: 36 118,33

 1. Zapasy 0,00
  Materiały 0,00
 2. Należności krótkoterminowe:  30 260,60
 3. Środki pieniężne:   5 777,13
 4. Rozliczenia międzyokresowe  80,60

SUMA  AKTYWÓW:   4 483 545,42 

Stan na 31.12.2016 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-01-2017 - Edycja treści.

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-03-2012 - Edycja treści.

20-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 782